Znak sprawy: CUS.252.3.2024

 Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne na:

Świadczenie usług w zakresie poradnictwa psychologicznego

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0fc4a581-021c-11ef-b21f-3ab44b58c1d6