Znak sprawy: MGOPS.252.4.2022

 

 Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne na:

 

Świadczenie usług w zakresie rehabilitacji fizycznej na rzecz mieszkańców gminy Rychwał

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dokumentacja postępowania zamieszczona jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a4b50cef-ce07-4a45-8f2e-3485f008abf5