13 2012 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gliny - etap II 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.