G.271.6.2012  Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.