21 2011  Roboty uzupełniające przy zadaniu Przebudowa drogi Złotkowy-Dąbrowa

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.