ZP 1/10 Dostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Franki
 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.