Ogłoszenie o naborze na stanowisko Opiekun środowiskowy w Centrum Usług Społecznych w Rychwale


W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój Centrum Usług Społecznych w Rychwale!” finansowanego w ramach w ramach Projektu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 Priorytet 6 Działanie 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne, dyrektor CUS w Rychwale ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun środowiskowy.


I. Nazwa i adres jednostki:

Centrum Usług Społecznych w Rychwale, adres: 62-570 Rychwał, ul. Sportowa 11


II Określenie stanowiska pracy:

Opiekun środowiskowy

(stanowisko pomocnicze i obsługi)


III Forma zatrudnienia:

1 etaty - umowa o pracę w pełnym wymiarze (8/8) czasu pracy, tj. w ilości 40 godzin tygodniowo (określonej prawem dla pracowników samorządowych).

Zatrudnienie na czas trwania projektu. - do 31.12.2026 r.


IV Wymagania niezbędne:

1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

1) Jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

2) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

2. Znajomość przepisów min: Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych oraz Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,


V Wymagania kwalifikacyjne:

1. Wymagania niezbędne:

a)  udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, starszymi, wymagającymi opieki osób drugich,

b) posiadanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny lub wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu Opiekunki w Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Usług Społecznych

VI Wymagania dodatkowe:

1. Dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.


2.Posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: dobra organizacja pracy, umiejętność efektywnej pracy indywidualnej oraz zespołowej, terminowość, rzetelność, kreatywność, odporność na stres.

3. Poprawna komunikacja, mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie: prowadzenia pracy z klientem, prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

4. Dyspozycyjność w sytuacjach tego wymagających.

5. Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz możliwość dysponowania własnym pojazdem codziennie.


VII Zakres obowiązków:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.


Do zadań opiekunki środowiskowej należeć będzie w szczególności:
1. Usługi gospodarcze:
a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby,
b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych artykułów w gospodarstwie domowym,
c) pomoc w przyrządzaniu posiłków ,
d) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
e) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.
f) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,

2. Usługi pielęgnacyjne:
a) wykonywanie podstawowych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby: mycie i kąpanie, ubieranie,  

b) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni.

3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat   środowisk objętych usługami opiekuńczymi. VIII Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie własnoręcznie podpisany przez kandydata –wzór w załączeniu.

  1. Życiorys (CV) z podaniem danych umożliwiający kontakt z kandydatem – adres
    e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania) oraz podpisaną klauzulą: „
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”Zostałem(łam) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianiu, aktualizacji, uzupełnianiu oraz możliwości wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w kazdym czasie, poprzezprzesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Centrum Usług Społecznych w Rychwale lub na adres cusrychwal@op.pl i mam świadomość, ze wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”

3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia itp.)

Kopie dokumentów wymienionych w pkt 3 i 4 kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.

5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni z praw publicznych, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o nieposzlakowanej opinii, o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego –wzór w załączeniu.

6.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

7. Zgoda na przetwarzanie danych osbowych na potrzeby naboru.

XI Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Rychwale, ul. Sportowa nr 11 lub drogą pocztową na adres: Centrum Usług Społecznych w Rychwale, 62-570 Rychwał, Sportowa nr 11, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko „Opiekun środowiskowy” w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 Priorytet 6 Działanie 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne, Tytuł Projektu “Rozwój Centrum Usług Społecznych w Rychwale!” w terminie do dnia 21.02.2024r. (decyduje data wpływu do siedziby CUS).

O dokładnym terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie droga telefoniczną lub e-mailową.

Ofert odrzucanych nie zwaracmy.

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Centrum Usług Społecznychw Rychwale pod nr tel. 63 2481041