Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz., 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 29000P na odcinku Dąbroszyn-Modlibogowice” informuję o wezwaniu Inwestora pismem G.6220.9.2021 z 13 stycznia.2021 r. o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia po wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.