Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wysłanym postanowieniu znak G.6220.2.2020 z 22 września 2020 r., wyrażającym stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w obrębie miejscowości Dąbroszyn, Święcia oraz Czyżew, gmina Rychwał składającej się z do siedmiu turbin wiatrowych o mocy do 4,5 MW każda (łącznie do 31,5 MW), o maksymalnej wysokości do 195 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym. Przedsięwzięcie zlokalizowane na działkach; 67, 68, 12, 13 obręb Dąbroszyn, nr 1 obręb Czyżew, nr 90, 201, 130, 206, 209/2, 316, 317, obręb Święcia, gmina Rychwał zawarte w decyzji Burmistrza Rychwała znak G.6220.6.2013 z 16 września 2014 r.