Zamknij okno

Urząd Gminy i Miasta Rychwał Wersja do druku Drukuj dokument

G.271.15.2017 Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał

G.271.15.2017 Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

G.271.15.2017                                                                                                            

Rychwał, 12 stycznia 2018 r.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w przetargu nieograniczonym

pn. „Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał”

 

 

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na ww. zamówienia kwotę: 624 000,00 zł.

 

Ponadto informuję, że w postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr Oferty

 

Nazwa (Firma) i adres Wykonawcy

 

Cena

 

Okres gwarancji

i rękojmi

 

1.

Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo – Mostowych S.A

ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

600 328,87 zł

 

72 miesiące

 

2.

Konsorcjum:

Lider: Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusz Wawrzyniak

ul. Poznańska 70, 62-740 Tuliszków

Partner: BUD-AN Sp. z o.o.

ul. Śródmiejska 15, 62-800 Kalisz

748 300,78 zł

 

 

36 miesięcy

3.

Zakład Handlu i Usług „ROLMET”

Mieczysław Durkiewicz

Grochowy 10, 62-574 Grochowy

583 833,69 zł

 

72 miesiące

 

Jednocześnie informuję, że wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przekazania powyższej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm.),  muszą przekazać zamawiającemu oświadczenie o którym mowa w art. 24 ust. 11 ww. ustawy                                    o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Załączniki

informacja z otwarcia ofert (488.4kB)    
G.271.15.2017 Ogłoszenie o zamówieniu BZP (412.4kB)    
G.271.15.2017 SIWZ Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał PDF (844.7kB)    
G.271.15.2017 SIWZ Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał (344kB)    
OPIS TECHNICZNY - BRANZA KANALIZACYJNA (205.7kB)    
OPIS TECHNICZNY (173.8kB)    
PLAN ZAGOSPODAROWANIA GIMNAZJALNA (1.5MB)    
PRZEBUDOWA ULICY GIMNAZJALNEJ W RYCHWALE - PRZEDMIAR ROBÓT-kwalifikowalne i niekwalifikowalne (56kB)    
PRZEKRÓJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ RYS S-05 (143.8kB)    
PRZEKRÓJ NORMALNY RYS. NR 3 (196.8kB)    
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY RYS NR 4 (504.3kB)    
PRZEKRÓJE KANALIZACJI RYS S-02 (941kB)    
SCHEMAT STUDZIENKI RYS S-03 (82kB)    
SCHEMAT WPUSTU RYS S-04 (124.3kB)    
SST - ROBOTY KANALIZACYJNE (319.9kB)    
SST D000000 Ogólna (122kB)    
SST D02.00.00 Roboty ziemne (120.4kB)    
SST D010101 - roboty geodezyjne (88.7kB)    
SST D010204 Rozbiórka elementów dróg (46.9kB)    
SST D040101 Koryto wraz z profi i zagęsz podłoża (70.2kB)    
SST D040201 Warstwa odsączajaca i odcinająca (85kB)    
SST D040404 Podbudowa z tłucznia (144.5kB)    
SST D040601b - podbudowa z betonu cementowego (95.9kB)    
SST D050305 Nawierzchnie z betonu asfaltowego - w-wa ściralna (157.6kB)    
SST D050305b Nawierzchnie z betonu asfaltowego - w-wa wiążąca, wyrównawcza (157.3kB)    
SST D070201 Oznakowanie pionowe (116.1kB)    
SST D080101 Krawężniki betonowe (77.7kB)    
Źródło informacji:
Karolina Małolepsza
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2017-12-28 09:32:44
Ostatnia zmiana:
2018-01-12 13:51:13