Ludowy Klub Sportowy „Fanclub” Dąbroszyn z siedzibę w Dąbroszynie 41, 62-570 Rychwał złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Propagowanie zdrowego trybu życia i zasad fair play” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zwanej w dalszej części „ustawą” (tryb z pominięciem otwartego konkursu ofert).

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy ofertę zamieszcza się : www.bip.rychwal.pl, www.rychwal.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 października 2015 r.