Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Rychwale z siedziba w Rychwale,
ul. Tuliszkowska 1 złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Z kulturą ludową przez pokolenia” – warsztaty dla dzieci i seniorów w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zwanej w dalszej części „ustawą” (tryb
z pominięciem otwartego konkursu ofert).

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy ofertę zamieszcza się : www.bip.rychwal.pl, www.rychwal.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale.

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 maja 2015 r. osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale pokój nr 8 lub na adres: m.glab@rychwal.pl, j.michalak@rychwal.pl