5 2015 Roboty dodatkowe przy zadaniu pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Rychwale polegające na przebudowie hali i montażu platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych