Burmistrz Rychwała działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), uchwałą nr XLI/306/13 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Rychwał z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 18 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Rychwał”.

Uwaga korekta błędu pisarskiego w ogłoszeniu:
IV. pkt.1.  "Zadanie należy wykonać w terminie od stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r."