12 2013 Odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał

  

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Rychwał, dn. 26 listopada  2013 r.

G.271.12.7.2013

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonym na „Odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał

 

 

Gmina Rychwał, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Rychwał” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

UZASADNIENIE

Zamawiający podczas publicznego otwarcia ofert błędnie podał szacunkową wartość zamówienia, powiększoną o podatek VAT, tj. 441 042,57 PLN, jako kwotę, która zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia. Faktycznie kwota jaką zamawiający zamierzał i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest niższa (tj. 284 534,55 PLN) niż oferta z najniższą ceną,  tj. 427 999,95 PLN.

Zamawiający nie ma także możliwości przesunięcia środków budżetowych ujętych  w projekcie budżetu na rok 2014, w taki sposób aby możliwe było zawarcie umowy na kwotę wynikającą z oferty z najniższą ceną. Mimo wniosku, złożonego po otwarciu ofert do Rady Miejskiej w Rychwale o podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do takiej wysokości, która gwarantowałaby pełne pokrycie kosztów zarówno odbioru (określonych na podstawie oferty z najniższą ceną), zagospodarowania, jak i pozostałych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi radni nie wyrazili zgody na zmianę stawki.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

Burmistrz Gminy Rychwał

/-/ Stefan Dziamara