Lokalizacja zjazdu z drogi na posesję


Wymagane dokumenty:

·     wniosek o lokalizację zjazdu z drogi na posesję – do pobrania poniżej

·     kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.

·     mapę orientacyjną i szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem proponowanego miejsca zjazdu,

·   potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł za wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu, wpłaconej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale: Nr BS Konin o/Rychwał  04 8530 0000 0800 0130 2000 0002 (jeżeli  budowa lub przebudowa zjazdu jest związana z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).


Miejsce złożenia dokumentów:

BOI, Pokój Nr 7 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 14 dni po otrzymaniu wniosku o lokalizację zjazdu zostanie wystawiona decyzja.Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Koninie  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się na stanowisku, UM/G w Rychwale w godzinach pracy Urzędu ).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Podstawa prawna

1.            Art. 29 ust. 1 pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018 poz. 2068 z późn. zm)

2.            Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

3.            Załącznik cz. III, poz. 44, pkt. 2, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)