WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ, WYPISÓW I WYRYSÓW Z MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPOWANIA PRZESTRZENNEGO.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek - do pobrania poniżej.


Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie siedmiu dni.


Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami).


Opłaty:

Opłata - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z  2019 r. poz.1000 ze zmianami).

1. Wydanie zaświadczenia   -  17 zł

2. Wydanie wypisu lub wyrysu

1)  od wypisu

·       do 5 stron              -  30 zł

·       powyżej 5 stron       -  50 zł

2)  od wyrysu

·         za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4         -   20 zł

·         nie więcej niż          - 200 zł.


Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy
Gminy Rychwał - BS Konin o/Rychwał nr 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Gospodarki

Inspektor Piotr Kwieciński

pok. nr 1
tel. (+48 63) 248 10 01 w.20

e-mail: p.kwiecinski@rychwal.pl