Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

7 2014 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 060 000,00 PLN

7 2014 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 060 000,00 PLN

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o wartości zamówienia wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z 21 sierpnia 2014 r.

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm. ) Gmina Rychwał wyjaśniania treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 060 000,00 PLN”:

Pytanie

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego proszę o informację czy załączone do siwz (załącznik nr 5) Istotne postanowienia umowy należy traktować jako projekt umowy jaki ma obowiązywać po ogłoszeniu wyników przetargu, czy też w docelowej umowie kredytu wybrany wykonawca będzie mógł rozszerzyć przytoczone postanowienia umowne o warunki z siwz nie ujęte w ww. załączniku, nanieść zapisy wynikające ze swoich wewnętrznych regulacji dotyczące m.in. nazewnictwa aktu przywołanego w §7 ust 2 zał nr 5?

 

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Rozdziału XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istotne zapisy i warunki umowy zostały zawarte w Załączniku Nr 5, stanowiącym projekt umowy, szczegółowa treść umowy zostanie ustalona przed podpisaniem umowy z wybranym bankiem zgodnie z przepisami Prawa Bankowego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z 20 sierpnia 2014 r.

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm. ) Gmina Rychwał wyjaśniania treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 060 000,00 PLN”:

 

Pytanie 1

Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

Odpowiedź

Tak

 

Pytanie 2

W związku z zawartą w SIWZ informacją o złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika oraz czy Zamawiający wyraża zgodę aby kwota do której Zamawiający poddaje się egzekucji stanowiła dwukrotność kredytu

Odpowiedź

Tak

 

Pytanie 3

Prosimy o informację czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

Odpowiedź

Nie

 

Pytanie 4

Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania w bankach. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

Odpowiedź

Nie

 

Pytanie 5

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź

Nie

 

Pytanie 6

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.

Odpowiedź

Nie

 

Pytanie 7

Prosimy o informację czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

Odpowiedź

Nie

 

Pytanie 8

Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odpowiedź

Nie

 

Pytanie 9

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu JST wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

- wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):

- wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

- wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN):

- wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z innych źródeł (w tys. PLN):

Odpowiedź

Wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): 15 393.

Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 601.

Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN): 153.

Wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ist.1 pkt.2 UoFP z budżetu państwa (w tys. PLN): 0.

 

Pytanie 10

Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

-         wartość zawartych umów (w tys. PLN):

-         w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

-         wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):

-         w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

Odpowiedź

Wartość zawartych umów (w tys. PLN): 325.

-         w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 0.

-         wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 0.

-         w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 0.

 

Pytanie 11

Kwota wniosków do złożenia

Odpowiedź

Zostaną złożone wnioski na kwotę 325 tys. PLN.

 

Pytanie 12

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że JST musiała zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z zapisów umowy dofinansowania. Jeżeli tak to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):

Odpowiedź

Nie

Pytanie 13

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie. Jeżeli  tak – prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem nr REGON

Odpowiedź

Spółki w których udziały ma Gmina Rychwał.

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Konińska 78, 62-570 Rychwał

REGON 301955068

Gmina posiada 100% udziałów w spółce.

2. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin

REGON 301719592

Gmina posiada 5 udziałów

3. Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

REGON 250680024

Gmina posiada 107 udziałów

 

Pytanie 14

Prosimy o informacje, czy wśród jednostek powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ?

W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania w ppkt A-D:

A Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z JST znajduje się szpital/-le SPZOZ prosimy o podanie oddzielnie dla każdego z nich następujących informacji:

a Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?

b Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez JST)?

i Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):

Prosimy o podanie okresu kredytowania

ii Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):

Prosimy o podanie okresu poręczenia

c Prosimy o informację czy JST w jakikolwiek sposób wspiera szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).

i Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):

Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala

B Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku ……..  przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez JST, po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu.

C. Prosimy o informację czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.

D. Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez JST zadłużenia:

- po podmiocie, dla którego JST była podmiotem założycielskim,

- na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego,

- stowarzyszenia,

tj. JST wstąpiła/wstąpi na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.

Odpowiedź

Wśród jednostek powiązanych z Gminą Rychwał nie znajduje się szpital.

 

Pytanie 15

Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 2014 stosunku do poniesionych w roku 2013 - 7,69%.

Odpowiedź

 Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki za 2013 rok – 12 332 tys. zł, plan na 2014 rok – 12 452 tys. zł( wg ostatniej WPF) – nie ma spadku wartości tej pozycji.

 

Pytanie 16

Czy Zamawiający potwierdza, iż do wyliczenia ceny, jak i do zapisów umowy kredytowej należy zastosować kalendarz w którym przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni? 

Odpowiedź

Tak

 

Pytanie 17

Czy w umowie kredytu dopuszcza się aby kredyt był uruchamiany w dowolnych transzach i terminach, a podstawę uruchomienia środków stanowiła pisemna dyspozycja wypłaty środków składana przez Zamawiającego co najmniej 3 dni przed planowaną wypłatą środków, składana na wzorze wybranego wykonawcy przedmiotowego zamówienia

Odpowiedź

Tak lub mogą także być określone transz już w umowie

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytu znalazł się zapis, iż nieuruchomienie części kredytu w terminie ostatecznego uruchomienia środków spowoduje zmniejszenie kwoty kredytu o wartość nieuruchomionej części kredytu?. 

Odpowiedź

Tak

Pytanie 19

Czy Zamawiający przewiduje uruchamianie kredytu na podstawie faktur, czy wyłącznie dyspozycji Zamawiającego?

Odpowiedź

Na podstawie dyspozycji Zamawiającego

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w umowie kredytu stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mającej zastosowanie do określania wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca

Odpowiedź

Tak

Pytanie 21

Czy Zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie w umowie następującej kolejności zaliczania wpływów na rachunek: na spłatę wszelkich kosztów, opłat i prowizji związanych z obsługą kredytu, odsetek od zadłużenia przeterminowanego, odsetek wymagalnych, zadłużenia przeterminowanego, odsetek bieżących, kredytu?

Odpowiedź

Tak

 

Pytanie 22

Z uwagi na określony w SIWZ przedmiot finansowania prosimy o informację jaka kwota wnioskowanego kredytu zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków majątkowych, prefinansowanie środków UE, spłatę zadłużenia? 

Odpowiedź

Wydatki majątkowe – 2 000 000,00 zł,

Spłata zadłużenia – 60 000,00 zł,

Na prefinansowanie  - 0,00 zł

 

Pytanie i odpowiedź 23

W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

1. Terminów i kwot wypłat:

a) prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu – 31.12.2014 r.

b) czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie okresu wypłaty kredytu poza ostateczny (umowny) termin wypłaty środków?

W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wskazane zmiany były możliwe do wprowadzenia w treści umowy kredytowej poprzez jej aneksowanie na podstawie wniosku wraz z uzasadnieniem złożonego przez Zamawiającego, ale za zgodą wybranego wykonawcy przedmiotowego zamówienia? - Nie

2. Terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty):

a) prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej:

„Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek Kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni roboczych przed terminem płatności raty kapitałowej, po uzyskaniu zgody Banku.”

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycję analogicznego zapisu. – Zamawiający dopuszcza powyższy zapis.

b) czy ww. zmiany będą wykraczać poza umowny okres kredytowania?

W przypadku odpowiedzi pozytywnej - czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wskazane zmiany były możliwe do wprowadzenia w treści umowy kredytowej poprzez jej aneksowanie na podstawie wniosku wraz z uzasadnieniem złożonego przez Zamawiającego, ale za zgodą wybranego wykonawcy przedmiotowego zamówienia oraz przedstawieniu pozytywnej opinii RIO? - Nie

Czy Zamawiający dopuszcza uwzględnienie w ofercie prowizji za udzielenie kredytu?

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, czy ewentualna prowizja zostanie wpłacona przez Zamawiającego przed uruchomieniem kredytu? - Nie

Czy jako pierwszy okres rozliczeniowy należy traktować okres od wypłaty kredytu do ostatniego dnia miesiąca w którym nastąpiła wypłata I transzy kredytu? – Tak.

Czy ostatnie odsetki będą płatne wraz z ostatnią ratą kapitałową (30.09.2023r.) czy do 10.10.2023r. - Tak , razem z ostatnią rata kapitałową.

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

a) Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu.

b) Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

- Nie dotyczy

 

 

Pytanie 24

Czy Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie kredytu objętego przedmiotowym postępowaniem przetargowym kredytem ze środków EBI?

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na finansowanie ze środków EBI prosimy o poniższe informacje, jeżeli nie  - prosimy nie odpowiadać na poniższe pytania (A-L)

A Prosimy o podanie łącznego kosztu każdego przedsięwzięcia, które finansowane będzie kredytem z uwzględnieniem:

a)    wartość brutto

b)    wartość netto

c)    wartość podatku VAT

w tym środki już zainwestowane w podziale na w/w pozycje

B Prosimy o podanie źródeł finansowania każdej inwestycji w układzie:

a)    środki własne

b)    kredyt

c)    dotacje ze środków UE (jeżeli występuje)

d)    inne (jakie)

C Czy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego istnieje możliwość odzyskania podatku VAT?

D Prosimy o podanie aktualnej (wg stanu na dzień ogłoszenia SIWZ) liczby pracowników Gminy.

E Prosimy o podanie daty rozpoczęcia i zakończenia każdej inwestycji.

F Czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagany jest obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko, jeżeli tak to czy takie dokumenty zostały sporządzone?

G Czy wybór Wykonawcy/ów przedsięwzięcia inwestycyjnego zostanie/został dokonany zgodnie z PZP?

H Czy wystąpią i z jakiego okresu będą pochodziły refinansowane faktury?

I Czy okres realizacji przedsięwzięć przekracza 5 lat?

J Czy kredyt jest przeznaczony na refinansowanie kredytu komercyjnego w BGK/ innym Banku – w jakiej kwocie?

K Który miesiąc od zakończenia poszczególnych inwestycji będzie trwał w dniu podpisania umowy kredytu?

L Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w umowie kredytu znalazły się następujące zapisy:

a)    Kredytobiorca oświadcza, że:

1)    przyjmuje do wiadomości, że środki, z których Bank udziela mu kredytu, na podstawie Umowy mogą pochodzić z pożyczki zagranicznej, którą Bank zaciągnął w EBI;

2)    wszystkie informacje zawarte we wniosku kredytowym, w tym informacje o zaciągniętych i nie spłaconych przez Kredytobiorcę pożyczkach/kredytach, oraz o udzielonych poręczeniach i innych czynnościach powodujących odpowiedzialność za zobowiązania osób trzecich są pełne i zgodne ze stanem faktycznym;

3)    uzyskał wszystkie wymagane zezwolenia w odniesieniu do rozpoczęcia i realizacji Przedsięwzięcia, w tym zezwolenia dotyczące ochrony środowiska;

4)    wykorzysta kredyt wyłącznie na realizację Przedsięwzięcia i dołoży należytych starań, aby było ono ukończone w przewidzianym terminie;

5)    zapewni właściwy nadzór inwestorski nad realizacją Przedsięwzięcia;

6)    nie jest pozwanym w żadnym postępowaniu sądowym wszczętym przez Komisję Europejską;

7)    nie prowadzi działalności w dziedzinach takich jak:

- hazard,

- mieszkalnictwo nie ujęte w planach rewitalizacji i odnowy terenów miejskich,

- produkcja, dostawy i handel bronią,

- innych sektorach wykluczonych przez EBI.

b)

1.    W okresie obowiązywania umowy Kredytobiorca zobowiązuje się:

1)    udostępnić Bankowi raporty lub sprawozdania z przebiegu realizacji Przedsięwzięcia, w tym rozliczenia kosztów przedsięwzięcia po jego zakończeniu;

2)    organizować zamówienia na realizację przedsięwzięcia stosownie do obowiązujących norm i przepisów (np. PZP, jeśli dotyczy).

2.    Nieprzestrzeganie przez Kredytobiorcę zasad określonych w ust. 1 może być uznane przez Bank za niedotrzymanie warunków niniejszej umowy.

c)

1.    W ramach realizacji Przedsięwzięcia Kredytobiorca zobowiązuje się zapewnić:

1)    wykonawstwo prac i robót zgodnie z przyjętym planem techniczno-finansowym i harmonogramem realizacji;

2)    przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska, oszczędności energii, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;

3)    utrzymanie majątku stanowiącego część składową Przedsięwzięcia w odpowiednim stanie użyteczności.

2.    Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania Banku o zamiarze wprowadzenia zmian, które:

1)    opóźnią rozpoczęcie lub zakończenie realizacji Przedsięwzięcia;

2)    zmienią całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia;

3)    istotnie zweryfikują przyjęty plan techniczno-finansowy Przedsięwzięcia.

3.     Dokumentacja dotycząca finansowanego przedsięwzięcia przechowywana będzie przez okres 5 lat od daty spłaty. 

4.    Nieprzestrzeganie przez Kredytobiorcę zasad, o których mowa w ust. 1, może być uznane za niedotrzymanie warunków niniejszej umowy.

d)

1.    Kredytobiorca wyraża zgodę na udzielanie na wniosek Banku lub EBI wszelkich wyjaśnień oraz na przekazywanie do EBI przez Banku, dokumentów i informacji dotyczących Przedsięwzięcia oraz Kredytobiorcy w zakresie, w jakim ma to związek z realizacją Przedsięwzięcia.  

2.    Kredytobiorca wyraża zgodę na wizytację i/lub kontrolę przez przedstawicieli EBI lub Banku obiektów związanych z Przedsięwzięciem.

3.    Kredytobiorca wyraża zgodę na wizytację i/lub kontrolę przedstawicieli Komisji Europejskiej w przypadku udzielania kredytu z grantem MIF/MFF.

4.    W sprawach, o których mowa w ust. 1 – 3, Kredytobiorca będzie informowany przez Bank z  co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie kredytu objętego przedmiotowym postępowaniem przetargowym kredytem ze środków EBI

Pytanie 25

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

Odpowiedź

Na stronie bip.rychwal.pl umieszczono Tabelę: Kwoty zaangażowania.

Pytanie 26

Uprzejmie prosimy o przesłanie na adres ………., zamieszczenie na stronie urzędu lub dostarczenie następujących dokumentów:

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku 2014 – lub wskazanie gdzie ww. została zamieszczona.

(w przypadku gdy opinia RIO nie została jeszcze wydana wymagana jest informacja klienta, że opinia RIO nie została jeszcze wydana).

Odpowiedź

Opinia RIO nie została jeszcze wydana

 

Załączniki

Opinia o możliwości spłaty kredytu (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb -27S 2013 (767.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RB 27S II kw. 2014 (217.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb 28S 2013 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb 28S II kw. 2014 (290.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb N 2013 (293.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RB N II kw. 2014 r. (294kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb NDS 2013 (183.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb NDS II kw. 2014 r. (209.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb Z 2013 (84.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7 2014 SIWZ Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości do 2 060 000,00 PLN (417kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RB Z II kw. 2014 r. (80.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o zamówieniu (45.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (106.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uchwała kredytowa (209kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tabela Kwoty zaangażowań na czerwiec 2014 (238.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".