Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

3 2014 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychwał - etap II Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o

3 2014 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychwał - etap II
 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu niograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z 22 kwietnia 2014 r.

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm. ) Gmina Rychwał wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                    na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychwał – etap II”.

 

Pytanie 1

W punkcie III.3.2 „Wiedza i doświadczenie napisane jest: „Wykonawca musi wykazać,           że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończył: co najmniej jedną najważniejszą robotę budowlaną (zadanie) polegającą na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w technologii osadnika gnilnego z filtrem i przepompownią oraz pakietów rozsączających lub tuneli filtracyjnych,  obejmującą min. 20 szt. oczyszczalni…” Mając na uwadze wyżej przytoczony fragment z SIWZ proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia zdobytego przy realizacji zadania, którego zakres obejmował budowę mniejszą niż 20 szt. oczyszczali ścieków w technologii zbiornika wielokomorowego                  i drenażu w przeciągu 5 lat. Stopień niezbędnej wiedzy i doświadczenia przy montażu obu zbiorników jest taki sam.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza wykazanie jednej roboty budowlanej innej niż polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w technologii osadnika gnilnego z filtrem                       i przepompownią oraz pakietów rozsączających lub tuneli filtracyjnych, obejmującą wykonanie min. 20 szt. oczyszczalni.

 

Pytanie 2

Czy zamawiający potrafi określić (rząd wielkości) poziom wód gruntowych                            w poszczególnych miejscach lokalizacji budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków w skrajnym niekorzystnym momencie, tzn. w momencie roztopów lub w momencie późnej jesieni?

Odpowiedź

Wykonawca przed rozpoczęciem prac jest zobowiązany pozyskać i zweryfikować dane oraz materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.  Należy wykonać wszystkie badania i analizy niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i późniejszej eksploatacji oczyszczalni, tj. wykonać badania geotechniczne i hydrologiczne podłoża gruntowego, uzyskać ekspertyzy, mapy, badania oraz dokonać wizji w terenie wraz z wywiadem                 z właścicielami nieruchomości.

 

Pytanie 3

Czy Zamawiający potrafi określić rodzaj gruntu w poszczególnych miejscach lokalizacji budowanych przydomowych oczyszczalni?

Odpowiedź

Wykonawca musi wykonać w ramach zadania wszelkie niezbędne analizy i badania gruntu, które stworzą dane wyjściowe do zaprojektowania oczyszczalni i prawidłowego później jej funkcjonowania.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z 22 kwietnia 2014 r.

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm. ) Gmina Rychwał wyjaśniania treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                    na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychwał – etap II”:

 

Pytanie 1

Zamawiający w dokumentacji przetargowej wymaga, żeby osadniki oczyszczalni ścieków spełniały wymagania normy PN-EN 12566-1:2004/A1:2006. Jedynym dokumentem potwierdzającym zgodność oferowanych osadników z normą PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 jest Raport z badań, wystawiony przez laboratorium notyfikowane.

Czy zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty pełnego Raportu z badań potwierdzającego zgodność oferowanych osadników z norma PN-EN 12566-1:2004/A1:2006?

W związku z tym, że Zamawiający korzysta ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oczekujemy, że Zamawiający będzie wymagał w celu potwierdzenia zgodności oferowanych osadników gnilnych z normą PN-EN 12566- 1:2004/A1:2006, załączenia do oferty pełnego raportu z badań wydanego przez laboratorium notyfikowane.

 

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby osadnik był zgodny z normą PN-EN 12566-1:2004/A1:2006          i posiadał oznaczenie CE, czego potwierdzeniem jest zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacją technicznym.

 

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty Aprobaty Technicznej na tunele?

 

Odpowiedź

Nie

 

Załączniki

Wyjaśnienia treści SIWZ II (580.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia treści SIWZ (468.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 2014 Ogłoszenie o zamówieniu (61.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3 2014 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychwał - etap II (317.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".